• -

CURRENT CHINESE SCIENCE

Honorary Senior Advisor

 • Ferid Murad
 • Prof. Ferid Murad

  (Nobel Laureate)
  Stanford University
  Stanford, CA
  USA

  • Co-winner of the 1998 Nobel Prize in Physiology or Medicine

Current Chinese Science , Volume 3 - Number 1

Research ArticleFree

CVD Approach to a Single Gallium Oxide Nanowire for Solar-blind UV Detector , 3(1): 23 - 31

Song Liu, Shufang Ma*, Xin Huang, Guang Hui Wang, Bo Liu, Dou Wang, Hui Can Ou Yang, Chao Ming Xu, Sheng Wei Liu, Guo Dong Wei, Bin Han, Xiao Dong Hao and Bing She Xu

DOI: 10.2174/2210298102666220803091238


Review ArticleFree

Axillary Meristem Development in Plants , 3(1): 32 - 41

Cui Zhang*, Liya Liu, Siying Guo and Benyao Duan

DOI: 10.2174/2210298102666220927100443